ศธจ.สมุทรสาคร ปรับการเรียนการสอน แก้ภาวะความรู้ถดถอย

ศธจ.สมุทรสาคร ปรับการเรียนการสอน แก้ภาวะความรู้ถดถอย

นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สมุทรสาคร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ นวัตกรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ใช้ในการฟื้นฟูภาวะความถดถอยของนักเรียนจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

นายอาคมกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนได้รายงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นโยบายของการลดภาวะความถดถอยของผู้เรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในโรงเรียนตามแนวทาง 5 องค์ประกอบในการวางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย เครื่องมือพัฒนาวิชาชีพครูแหล่งเรียนรู้ Online course, Micro Learning และ Learning Box โดยทางโรงเรียนวัดโสภณาราม ได้รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และพาเยี่ยมชมห้องเรียนต้นแบบการสอน Active Learning และการใช้ Learning Box จัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการคิดคำนวน และสุขภาพกายใจ เพื่อฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากสถาณการณ์โควิด-19

ศธจ.สมุทรสาคร ปรับการเรียนการสอน แก้ภาวะความรู้ถดถอย

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งได้แบ่งเป็นฐานย่อยสามฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 ห้องอนุบาลศึกษา สภาพการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุกและความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูการเรียนรู้ และพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัย

ฐานที่ 2 ห้องเรียนปฐมศึกษา (ประถมต้น) สาธิตการเรียนการสอนเชิงรุกในมิติทางด้านภาษาและการคิดคำนวณ โดยมีการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ ประกอบตลอดจน การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกล่องการ เรียนรู้ (Learning Box) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะนักเรียนรายบุคคล

ฐานที่ 3 กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียน สาธิตกิจกรรมที่เน้นทางด้านสุขภาวะกาย และจิตของนักเรียน เน้นทัศนคติต่อการเรียนรู้และบูรณาการเรื่องสุขภาพ อนามัยและเนื้อหาวิชาเรียนเพื่อพัฒนา

บุคลิกลักษณะของผู้เรียน รวมถึงร่วมสะท้อนผลของการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่างเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำไปพัฒนา และต่อยอดในการดำเนินโครงการต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sassarionline.net

UFA Slot

Releated